Interaktívne učebne / Základná škola Jesenské

Základná škola v Jesenskom sa zúčastnila projektu Moderná škola pre život. Z tohto projektu sme dostali šancu zmodernizovať školu a posunúť ju do 21. storočia, pomocou moderných výučbových metód ktoré nám pomohla zrealizovať formou subdodávky firma F.A.T. s.r.o.. Vysoko odborný pracovníci firmy F.A.T. zabezpečili nielen techniku, ale tovar nám aj bezplatne priviezli, vyložili a po dohode začali s montážou 13 Interaktívnych tabúľ s projektormi s krátkou projekčnou vzdialenosťou. Projektory sa inštalovali jednak do stropu ako sme boli pred tým zvyknutý, ale aj priamo na stenu nad tabuľu na stenovú konzolu. Takéto riešenie projektora je oveľa estetickejšie a takmer zamedzuje tieneniu pri práci s tabuľou. Postupne nám pracovníci firmy F.A.T. vybavili všetkých 13 tried touto technikou, pomohli nám s inštaláciou softvéru do nových notebookov a dokonca im nerobil problém nás zaškoliť a ukázať ako najefektívnejšie pracovať s Interaktívnou tabuľou.

Náš vyučovací proces sa samozrejme od tohto dňa posunul na inú úroveň. Skrátil nám prípravu na vyučovacie hodiny, pretože konečne môžeme bez obmedzenia využívať PowerPoint a iné digitálne programy. Žiaci sa tešia na hodiny ako zemepis, prírodopis dokonca aj na chémiu pretože pomocou interaktívnej tabule a edukačných softvérov im vieme vysvetliť učivo aj zábavnou nenásilnou formou.

  • Názov projektu:
    Interaktívne učebne
  • Klient:
    Základná škola Jesenské
  • Dátum:
    Február 2013