Corinth Chémia 1,2


Corinth Chémia 1,2

Corinth Classroom ponúka svojim užívateľom pútavý 3D obsah prepojený s Microsoft Office. Vďaka jednoduchému a rýchlemu použitiu digitálnych výukových objektov môžu učitelia zefektívniť svoje prípravy na hodiny, vtiahnuť študentov viac do vyučovania a motivovať ich ku kreativite. Bohatý obsah Corint Classroom sa hodí k vyučovaniu prírodných a pokryje širokú škálu učebných osnov. Obsah je overený špičkovými svetovými univerzitami ale aj učiteľmi klasických základných škôl. Základné funkcie programu 3D výukové modely vrátane popisu jednotlivých častí zvýraznenie, otáčanie a priblíženie ľubovoľnej časti modelu v 3D funkcia slepej mapy na precvičovanie a testovanie vedomostí študentov vyhľadávanie v názvoch a kľúčových slovách pre rýchly pohyb v knižniciach objektov možnosť prepínať medzi jednotlivými jazykovými verziami a zobrazenie dvoch jazykov súčasne technológia rozšírenej reality a hlbokého zoomu funkcia zhotovenia snímku obrazovky pre vytváranie neobmedzeného počtu obrázkov pre ďalšie použitie možnosť pridávať ku každému modelu vlastné poznámky prepojenie aplikácie s Microsoft Office 2010 a 2013 a možnosť použitia modelov v prezentáciách a dokumentoch.

Táto verzia programu obsahuje nasledovné 3D modely
Chemie 1
 • Bohrův model atomu kyslíku
 • Bohrův model atomu vodíku
 • Bohrův model atomu helia
 • diboran
 • fosfan
 • hydrazin
 • amoniak
 • kyseliny boritá
 • kyselina dusičná
 • kyselina fosforečná
 • kyselina chloristá
 • kyselina sírová
 • kyselina uhličitá
 • oxid dusičitý - dimer
 • oxid dusičitý - monomer
 • oxid fosforečný
 • oxid fosforitý
 • oxid sírový monomer
 • oxid sírový trimer
 • oxid siřičitý
 • oxid uhelnatý
 • oxid uhličitý
 • ozon
 • peroxid vodíku
 • voda
 • monosilan
 • sulfan
 • fulleren
 • diamant
 • fluorit
 • grafit
 • halit
 • hexaborid vápníku
 • kalcit
 • křemen
 • měděná ruda zoom
 • magnetit
 • oxid vápenatý
 • pyrit
 • stříbro
 • sylvín
 • zlato
 • částice kapalných látek
 • částice pevných látek
 • částice plynných látek
 • tvorba kovalentní vazby u H2
 • tvorba kovalentní vazby u H2O
 • tvorba kovalentní vazby u O2
 • tvorba iontové vazby NaCl
 • tvorba iontové vazby CaCl2
 • rotace elektronu kolem jádra vodíku
 • oxidační vlastnosti peroxidu vodíku
 • kyselina peroxosírová
 • dehydratační vlastnosti koncentrované kys.sírové
 • výbuch vodíku
 • oxidační schopnosti dusičnanů
 • výroba mosazi
 • hoření síry
 • samozápalnost bílého fosforu
 • hoření amoniaku
 • oxidační schopnosti chloristanů
 • oxidační vlastnosti chlorečnanů
 • reakce hořčíku se suchým ledem
 • střelný prach
 • příprava kyslíku z peroxidu vodíku
 • reakce fosforu s chlorečnanem
 • rozklad dichromanu amonného
 • vlastnosti kapalného kyslíku
 • jododusík
 • reakce mědi s kyselinou dusičnou
 • periodická tabulka
 • relativní atomová hmotnost
 • bod varu
 • kovalentní poloměr
 • elektronegativita
 • elektronová afinita
 • první ionizační energie
 • bod tání
 • hustota
Chemie 2
 • tetrachlormethan
 • trichlorfluormethan
 • vinylchlorid
 • tetrafluorethylen
 • nitrobenzen
 • trinitrotoluen
 • anilin
 • methylalkohol
 • ethylalkohol
 • glycerol
 • fenol
 • ethylenglykol
 • L-glutamát sodný
 • ether
 • formaldehyd
 • acetaldehyd
 • benzaldehyd
 • aceton
 • kyselina mravenčí
 • kyselina octová
 • kyselina máselná
 • kyselina palmitová
 • kyselina stearová
 • kyselina olejová
 • kyselina šťavelová
 • kyselina benzoová
 • kyselina mléčná
 • kyselina citronová
 • kyselina acetylsalicylová
 • glycin
 • alanin
 • acetanhydrid
 • močovina
 • methan
 • ethan
 • propan
 • Butanbutan
 • cyklohexan - vanička
 • cyklohexan - židlička
 • ethylen
 • buta-1,3-dien
 • isopren
 • acetylen
 • benzen
 • benzopyren
 • naftalen
 • styren
 • toluen
 • D-ribóza
 • D-glukóza
 • D-fruktóza
 • sacharóza
 • laktóza
 • vitamín A1
 • vitamín B1
 • vitamín C
 • vitamín D2
 • adenin
 • guanin
 • cytosin
 • uracil
 • thymin
 • reakce manganistanu s glycerolem
 • hoření zemního plynu
 • nukleofilní substituce SN2
 • enantiomery
 • diastereomery
 • mezoformy
 • Zákrytová a nezákrytová konformace ethanu
 • cis/trans izomerie
 • chlorovodík, kyselina chlorovodíková
 • terc-butylbromid
 • terc-butanol
 • periodická tabulka

CC0060

Cena produktu Corinth Chémia 1,2 je dostupná na vyžiadanie.

Vyžiadať cenu produktu